ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

De gebruiker wordt verzocht onderhavige Algemene Voorwaarden voor Consumenten (hierna verkort de “Algemene Voorwaarden”) te lezen alvorens tot een bestelling over te gaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op Overeenkomsten gesloten met Consumenten, die in het bijzonder worden beschermd door de in de Belgische wet- en regelgeving opgenomen bepalingen ter bescherming van Consumenten.

Op aanbiedingen en Overeenkomsten met gebruikers optredend voor beroepsmatige doeleinden gelden de standaard “algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden”.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/ of over te gaan tot de betaling ervan.

INHOUDSOPGAVE :

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van GFS

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De bestelling

Artikel 6 - De overeenkomst

Artikel 7 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 8 - Annulatie voorafgaand aan de levering

Artikel 9 - Prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Overmacht

Artikel 16 - Intellectuele eigendom

Artikel 17 - Gebruik website

Artikel 18 - Privacy

Artikel 19 - Geschillen

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 21 - Gedeeltelijke nietigheid

Artikel 22 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Product(en): opwarmbare kant-en-klare maaltijd(en)
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag, tenzij in huidige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk wordt verwezen naar werkdagen.
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode van maximaal drie (3) maanden;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen een  bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgenomen onder de artikelen 47 e.v. boek VI van het Wetboek van economisch recht,
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand (hierna “de Overeenkomst”): een Overeenkomst die tussen GFS en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER (hierna “GFS”) 

GREAT FOOD SOLUTIONS B.V.B.A., handelend onder de naam “ALLREADY”

Maatschappelijke zetel: 1060 SINT-GILLIS, Alsembergsesteenweg, 93

Bezoekadres: 1060 SINT-GILLIS, Alsembergsesteenweg, 93

Website:www.allready.be, www.skipack.be

Bereikbaarheid en openingsuren: 10h00-12h00 14h00-16h00

Telefoonnummer: 02 881 87 81

Faxnummer: 02 534 31 15

E-mail: miam@allready.be

Ondernemingsnummer: 0634.580.730

BTW-identificatienummer: BE0634580730

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GFS en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GFS voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij GFS zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van Overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Deze Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de website van GFS. 

ARTIKEL 4. HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als GFS gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden GFS niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5. DE BESTELLING

 1. De Consument wordt tijdens de elektronische bestelling begeleid via duidelijk uiteengezette instructies.
 2. De Consument vermeldt zijn keuze van afleverwijze, hetzij via afhaling bij GFS, hetzij via vervoer tot bij de Consument. In ieder geval draagt de Consument er zorg voor dat alle gegevens waarvan GFS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, bij de bestelling worden volledig verstrekt. De Consument garandeert hierbij de nauwkeurigheid en juistheid van de inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan GFS verstrekt.
 3. Bestelling op elektronische wijze met betalingsverplichting: de Overeenkomst die op elektronische wijze moet gesloten worden houdt een betalingsverplichting voor de Consument in. GFS ziet erop toe dat de Consument bij het plaatsen van zijn bestelling, uitdrukkelijk erkent dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien het plaatsen van een bestelling inhoudt dat een knop of een soortgelijke functie moet worden aangeklikt, wordt de knop of soortgelijke functie op een goed leesbare wijze aangemerkt met de woorden “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om GFS te betalen, op straffe dat de Consument niet gebonden is door de bestelling of de Overeenkomst.
 4. Onverminderd het feit dat GFS onmiddellijk de Consument, voorafgaand aan de plaatsing van de bestelling, inlicht van de voornaamste kenmerken van het goed, de totale prijs, de duur van de overeenkomst en, desgevallend, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst alsook de minimumduur van de verplichtingen van de Consument, dit op volledige, duidelijke, begrijpelijke en passende wijze, dient de Consument, vooraleer zijn bestelling volledig is, met deze Algemene Voorwaarden akkoord te gaan door zelf over te gaan tot het aanvinken van “ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord”.

ARTIKEL 6. DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van huidig artikel, tot stand op het ogenblik van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GFS onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Deze ontvangstbevestiging zal een samenvatting van de bestelling bevatten.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal GFS naar beste vermogen passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en een veilige webomgeving Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal GFS naar beste vermogen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. GFS kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien GFS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. GFS zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a) het bezoekadres van de vestiging van GFS waar de Consument met klachten terecht kan; b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht of de omstandigheden van het verlies van dit recht; c) de informatie over de wettelijke en eventuele commerciële (extra) garanties en bestaande service na aankoop; d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand, en de voorziene termijn van uitvoering; e) de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is, of deze automatisch verlengd wordt, en de eventuele minimumduur van de verplichtingen van de Consument; f) indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping; g) indien van toepassing, het feit dat de Consument de kosten van het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de goederen; h) indien van toepassing, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de Consument op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden; i) indien van toepassing, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen; j) indien van toepassing, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn; k) indien van toepassing, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is.
 6. In geval van een Duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 7. UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

 1. GFS kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, doch alleen als GFS dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:
  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop GFS geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door GFS worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  3. DienstenOvereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

                                               i.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

                                              ii.     de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra GFS de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 1. DienstenOvereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 3. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop GFS geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

                                               i.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

                                              ii.     de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 1. De producten die de Consument onder deze Algemene Voorwaarden van GFS koopt zijn uitgesloten van het herroepingsrecht aangezien de Overeenkomst de verkoop betreft van voedselwaren en derhalve goederen die snel bederven dan wel een beperkte houdbaarheid hebben overeenkomstig artikel 53, 4°, Boek VI betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, deel van het Wetboek van Economisch Recht d.d. 23 februari 2013 (B.S. 29 maart 2013).
 2. Deze uitsluiting van het herroepingsrecht wordt door GFS duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, vermeld.
 3. Gelet op deze uitsluiting van het herroepingsrecht, wordt aan onderhavige Algemene Voorwaarden dan ook geen modelformulier voor herroeping toegevoegd.

ARTIKEL 8. ANNULATIE VOORAFGAAND AAN LEVERING 

 1. Niettegenstaande het feit dat de producten die de Consument van GFS koopt onder toepassing van huidige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten van het herroepingsrecht, overeenkomstig artikel 7 van huidige Algemene Voorwaarden, verleent GFS niettemin een recht van annulering – onafhankelijk van en niet te verwarren met een herroepingsrecht – aan de Consument.
 2. De Consument zal met name zijn bestelling kunnen annuleren voor zover GFS ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de leverdatum of ophaaldatum deze annulering per e-mail of per aangetekende brief ontvangt (voor de berekening van deze annuleringstermijn wordt dus geen rekening gehouden met de verzenddatum van de annuleringse-mail of –brief). Desgevallend zal GFS hem de prijs betaald bij de bestelling terugbetalen binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de annulering. Bij gebrek aan het eerbiedigen van deze datum door de Consument zal de prijs verworven zijn door GFS, die niettemin, bij wijze van loutere commerciële geste, aan de Consument een ‘waardebon’ zal verlenen met een geldigheid van één (1) maand. 

ARTIKEL 9. PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan GFS producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar GFS geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien GFS dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten.
 3. GFS heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, uitgezonderd na de totstandkoming van de overeenkomst, zoals in punt 3 en 4 van huidig artikel vermeld.

ARTIKEL 10. CONFORMITEIT EN GARANTIE 

 1. GFS staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat GFS er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. GFS biedt enkel de wettelijk voorziene garantie. Iedere extra garantie wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van GFS, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst. 

ARTIKEL 11. LEVERING EN UITVOERING 

 1. GFS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. GFS zal de pakketten verzenden na betaling van de koopprijs. Bij betaling via overschrijving kan dit dus langer duren, aangezien het bedrag eerst op de rekening moet verschijnen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan GFS kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal GFS geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 4. Indien GFS niet voldaan heeft aan zijn verplichting om de producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de in het vorige lid bedoelde termijnen te leveren, verzoekt de Consument om de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien GFS de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Consument het recht de overeenkomst te beëindigen.
 5. Het vorig lid is niet van toepassing op de Overeenkomst waarbij GFS heeft geweigerd de producten te leveren, of waarbij de levering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen, dan wel waarbij de Consument vóór de sluiting van de Overeenkomst GFS ervan in kennis stelt dat levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is. In deze gevallen, als GFS de producten niet op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de onder lid 3 bepaalde termijn levert, heeft de Consument het recht de Overeenkomst onverwijld te beëindigen.
 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig de leden 4 en 5 van huidig artikel, vergoedt GFS onverwijld alle bedragen die de Consument aan GFS uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald – onverminderd de gemeenrechtelijke sancties.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij GFS tot het ogenblik van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan GFS bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De Consument zorgt ervoor dat het pakket in ontvangst genomen kan worden op het afgesproken leverpunt.
 9. Indien de Consument een onjuist adres heeft doorgegeven, zijn de extra kosten die hierbij komen te kijken voor rekening van de Consument. Uiteraard zijn deze kosten voor GFS indien deze een fout heeft begaan.

10. GFS levert verswaren door middel van een koelverpakking. Indien de Consument de leverwaar niet onmiddellijk in ontvangst neemt of nalaat deze af te halen bij GFS op de afgesproken tijd en afleverpunt, zal GFS de niet-in-ontvangstname of niet-afhaling zo spoedig mogelijk melden. GFS zal een verse zending echter niet meer kunnen garanderen. Ingeval van niet-in-ontvangstname van het product door de Consument of ingeval van niet-afhaling bij GFS, zal de prijs van het vervallen product door GFS verworven blijven.

ARTIKEL 12. DUURTRANSACTIES : DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging:

 1. De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De Consument kan de in de vorige leden genoemde Overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als GFS voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als een beding van stilzwijgende verlenging in vetgedrukte letters en in een kader is opgenomen op de voorzijde van de eerste bladzijde van de Overeenkomst (waarin ook de uiterste datum van mogelijk verzet tegen de verlenging wordt opgenomen), en de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand..

Duur:

 1. Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

ARTIKEL 13. BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 2. Bij de verkoop van producten aan Consumenten mag de Consument in Algemene Voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Betalingen via het ‘online platform’ verlopen via de betalingsgateway van KBC ONLINE. GFS kan niet instaan voor technische onderbrekingen en/of andere technische incidenten te wijten aan een slechte werking van de betalingsgateway. Hiervoor dient de klant rechtstreeks contact op te nemen met KBC ONLINE via KBC ONLINE.
 4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan GFS te melden.
 5. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, en, nadat hij door GFS is gewezen op de te late betaling en door GFS een bijkomende termijn van 14 dagen werd gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, de betaling binnen deze bijkomende 14-dagen-termijn nog steeds uitblijft, wordt de bestelling geannuleerd.

ARTIKEL 14. KLACHTENREGELING 

 1. GFS beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij GFS.
 3. Bij GFS ingediende klachten worden binnen een termijn van 8 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door GFS binnen de termijn van 8 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

ARTIKEL 15. OVERMACHT 

 1. GFS is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle ('overmacht'), die hetzij GFS zelf, hetzij haar leveranciers, hetzij haar logistieke partners raken, waardoor de nakoming van de verplichtingen van GFS ten opzichte van de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Bij overmacht kan GFS er niet toe gehouden worden om haar verplichtingen ten opzichte van de Consument na te komen en is zij gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 

ARTIKEL 16.    INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. Alle informatie en documentatie die aan de klant overhandigd wordt blijft de eigendom van GFS.
 2. Onder “intellectuele eigendomsrechten toebehorende aan GFS” wordt verstaan: de handels- en productnaam “Allready”, alsook alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van - maar niet beperkt tot - auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, software, tekeningen, ideeën, concepten, fotomateriaal, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma's en halfgeleiders.
 3. Bovenstaande rechten zijn beschermd door het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van GFS.
 4. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GFS.
 5. Niets mag geheel of gedeeltelijk gekopieerd of aan derden getoond en/of overhandigd worden in welke vorm ook.
 6. Deze informatie mag slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor zij verstrekt werd. De overhandiging van voornoemde informatie zal niet geïnterpreteerd worden als een overdracht of toekenning van een licentie, octrooi of ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht, noch zal het doorgeven van deze informatie een garantie inhouden voor het niet schenden van intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden.

ARTIKEL 17.    GEBRUIK WEBSITE

 1. De website van GFS is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van GFS.
 2. GFS heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
 3. GFS heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
 4. GFS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

ARTIKEL 18. PRIVACY

 1. GFS behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
 2. De klant heeft overeenkomstig met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van GFS. Hiervoor kan de klant contact opnemen met GFS. Indien de klant het nodige bewijs van identiteit kan voorleggen, kan hij gratis een schriftelijk verzoek tot inzage en/of correctie indienen op de website of via miam@allready.be. Daarnaast kan GFS het IP-adres, browsertype, operating system en pagina’s waarlangs de klant naar de website is gekomen en langs waar de klant de website verlaat, opslaan. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website en web-shop voortdurend te optimaliseren voor de gebruikers.
 3. GFS  behandelt alle informatie die door de gebruikers aan GFS worden overgemaakt vertrouwelijk en conform aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens . Deze gegevens worden enkel gebruikt om GFS de mogelijkheid te geven om de dienstverlening te personaliseren en opmerkingen en vragen van de klant zo doelmatig mogelijk op te volgen en te behandelen. Deze informatie wordt tevens enkel gebruikt om de klant te informeren over de activiteiten van GFS en zal in geen enkel geval doorgegeven worden aan derden zonder voorafgaande toestemming.
 4. Echter, voor een / de specifieke geval(len) en teneinde de levering van het / de product(en) te vergemakkelijken, zullen de gegevens van de klant desgevallend doorgestuurd worden naar de onderneming waaraan GFS het vervoer toevertrouwt van het / de product(en). In dit / deze geval(len), adviseert GFS de klant om aandachtig de specifieke voorwaarden van confidentialiteit van deze onderneming door te nemen. De gegevens die in dit / deze geval(len) worden doorgegeven aan de onderneming belast met het vervoer zijn : de naam van de klant , het afleveradres , het telefoonnummer van de klant en het e-mailadres van de klant.
 5. De websites www.skipack.be en www.allready.be kan eventueel gebruik maken van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de site beter af te stemmen en de gebruiker te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. De cookies kunnen geweigerd en verwijderd worden maar GFS kan dan geen behoorlijke werking van de website garanderen. De klant wordt door GFS uitgenodigd de helpfunctie van zijn browser te raadplegen voor bijkomende informatie.
 6. Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat GFS de klant verzoekt om af en toe de privacyverklaring van GFS opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd. De nieuwe versies van de privacyverklaring zullen steeds in overeenstemming blijven met de hoger vermelde wetgeving aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

ARTIKEL 19. GESCHILLEN

 1. Op Overeenkomsten tussen GFS en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toestaat. 

ARTIKEL 20. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

 1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 21.    GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

 1. De nietigheid, ongeldigheid of ontoepasselijkheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die in hun geheel toepasselijk blijven. 

ARTIKEL 22. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. GFS behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe Algemene Voorwaarden worden kenbaar gemaakt en kunnen worden geraadpleegd op de website van GFS.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 3. De Consument wordt aangeraden om bij elke bestelling na te gaan of de Algemene Voorwaarden gewijzigd werden sinds zijn vorige bestelling.
  Laden...
Laden...